Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego DEVIL („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu punktów, nazwanych dalej Devilkami.

2. Program DEVIL

Program Lojalnościowy jest organizowany przez Devil Energy Sp. z o.o. ul. Wł. Sikorskiego 20/2, Zielona Góra 65-454, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274258, NIP 695-147-14-69, Kapitał zakładowy Spółki 500 000 zł.
Program jest prowadzony na terenie Polski.
Program Lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Państwa określonych produktów zostaną Państwu przyznane punkty („Devilki”). Przyznane

Devilki będą mogli Państwo wymienić nagrody („Nagrody”).
Program Lojalnościowy jest kierowany do dwóch grup odbiorców poduktów firmy Devil Energy Sp. z o.o. oraz Jaworowy Zdrój Sp. z o.o.:
- Klienci detaliczni - konsumenci produktów;
- Partnerzy Handlowi - dystrybutorzy produktów

3. Uczestnicy

Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski lub przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność na terenie Polski.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz organizatorów Programu.

Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane poprzez stronę internetową www.devil-energy.pl lub na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu zgłoszeniowym lub podczas dokonywania transakcji zakupu produktów.

4. Przyznawanie Punktów

W związku z nabywaniem określonych towarów zostaną uczestnikom Programu przyznane Devilki. Dla Partnerów Handlowych informacja o ilości Devilków
przyznawanych w związku z nabywaniem towarów jest dostępna w Centrum Programu pod adresem poczty elektronicznej: .'; document.write( '' ); document.write( addy_text99657 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Wszystkie transakcje fakturowane, a prowadzone od 15 listopada 2009r. zliczają się, generując Devilki dla uczestników Programu. Sumę faktur zakupowych, które będą uwzględnione przez specjalistów Centrum Programu należy podzielić przez liczbę "50". Na tej podstawie zostanie wytypowanych wynik bieżących Devilków do wykorzystania. Devilki, które zostały już wykorzystane nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu ilosci wymaganych punktów do wytypowanej przez uczestnika Programu nagrody.

Dla Klientów detalicznych Devilki będą przydzielane za przesłanie pocztą tradycyjną wymaganej ilości kodów kreskowych z puszek napoju Devil Energy Drink (jeden kod kreskowy = jeden Devilek) oraz butelek wody mineralnej Jaworowy Zdrój (jeden kod kreskowy = pół Devilka).

Devilki nie podlegają wymianie na pieniądze.

Organizatorzy Programu określają, za jakie towary będą przyznawane Devilki. Towary, za które przyznawane są Devilki, mogą podlegać zmianom. Takie zmiany nie wpływają na saldo Devilków już przyznanych.

Ilość Devilków przyznawanych przez Organizatorów Programu za nabycie towarów może być zmienna (np. podczas akcji promocyjnych).
Jeżeli nastąpi rezygnacja z nabycia towarów, za które zostały przyznane Devilki, np. gdy nastąpi odstąpienie od umowy, wypowiedzenie lub uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do cofnięcia przynanych Devilków. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.


5. Stan Konta Devilków

Możemy informować o stanie konta Devilków, odpowiadając w ciągu 48h po wysłaniu przez uczestnika Programu zapytania na adres:
nagrody@devilenergy.pl.
Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności stanu konta Devilków muszą zostać przekazane w formie pisemnej Organizatorom Programu najpóźniej w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie faktury wydane przez Organizatorów Programu w związku z nabyciem produktów , za które przyznane zostały Devilki. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu konta.

6. Wymiana Devilków na Nagrody

Wymiana Devilków na Nagrody. Maksymalna liczba Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W przypadku zmiany prawa Organizatorzy Programu zastrzegają możliwość zmiany liczby Devilków, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku; powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.
W przypadku gdy liczba Devilków zebranych na koncie klienta detalicznego nie wystarcza na wymianę ich na wybraną  Nagrodę, Organizatorzy Programu, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród może umożliwić uzupełnienie różnicy między liczbą Devilków, które są zebrane na koncie, a wartością wybranej Nagrody, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
Wymiana Devilków jest możliwa zgodnie z  wyborem Uczestnika na Nagrody, które oferują Organizatorzy Programu Devilki wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie Lojalnościowym, tzn. Devilki uzyskane wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności. Przyznane Devilki mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Devilków, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w sytuacji dopłaty pieniężnej. Zamówienie Nagrody następuje zgodnie z Regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Programu i jest realizowane w ciągu 21 dni, chyba że wskazany zostanie inny termin. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne niektóre Nagrody mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo do zamiany proponowanej nagrody w przypadku wyczerpania zapasów na produkt o zbliżonej wartości i jakości.

7. Wygaśnięcie Punktów

Zgromadzone przez Uczestników punkty nie podlegają przedawnieniu.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Organizatorów Programu przesłane na adres korespondencyjny Devil Energy Sp. z o.o. wskazany na stronie internetowej www.devil-energy.pl. Z ważnych powodów Organizatorzy Programu mogą wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się: brak opłacania faktur terminowych lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Można odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres wskazany powyżej . Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Devilków.

9. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatorów Programu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na stronie www.devil-energy.pl, lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres.

10. Zakończenie Programu Lojalnościowego

Organizatorzy Programu mogą zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu lub w materiałach reklamowych. Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Devilki na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

11. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego
1. Warunki ogólne
2. Państwa dane i cel ich przetwarzania
3. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych


1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”). do góry

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym konieczne jest podanie przez Państwa podstawowych danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres oraz numer telefonu. W formularzu zgłoszeniowym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe (informacje). Podając dodatkowe dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów Programu w celu przesyłania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail). Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Organizatorów Programu. Dane, podane przez Uczestników , zostaną przetworzone w podanym przez nich brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinno się informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

3. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Przysługuje Uczestnikom prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32—35 Ustawy o ochronie danych osobowych.